top of page

PLA DE MILLORA URBANA DE TRANSFORMACIÓ DE LA FÀBRICA SALA I BADRINAS

Crta Rubí, C/ Prim, C/ Baldrich.


  • Promotor: Sando Inmobiliaria

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Ferran Pont i Montaner

  • Estat: Aprovat definitivament

  • Superfície Àmbit: 30.692 m2

  • Superfície Urbanització: 11.773 m2

  • Pressupost: 2.992.633,96 €

 

L’edificabilitat es resol mitjançant dues parts ben diferenciades i separades pel nou vial de servei. A la part nord disposem l’edificació conformant una estructura d’illa tancada que recull l’edificació existent al carrer Prim. Aquesta illa però queda trencada en dos punts singulars. En el punt de major proximitat amb la xemeneia i el punt de contacte amb la nau patrimonial de la carretera de Rubí situada més al nord. Aquesta ordenació recull en el seu interior un espai ample i enjardinat pensat per a un ús comunitari dels futurs veïns. En aquest espai s’hi podrà accedir des de cada un dels seus costats. Aquesta nova edificació acompanya a l’edifici del patrimoni industrial que preservem situat a la cantonada entre els carrers Prim i Baldrich. La nova edificació també recull i acompanya el seu recorregut des dels dos punts d’accés al conjunt pel costat Nord. L’un per sota de l’edifici patrimonial, la gran portalada d’accés a la fàbrica presidida per la presència del gran rellotge. Es tracta d’un espai de gran simbolisme reflex d’un temps passat. L’altre punt d’accés es produeix entre l’edi cació existent del carrer Prim i el nucli d’o cines de la nau. Tots dos accessos condueixen més avall al passeig que entre la nova edificació i les naus del carrer Baldrich ens porta a la plaça de la xemeneia.


Al conjunt que queda per sota del vial de servei, disposem l’edificació al voltant d’una illa tancada que integra els habitatges existents del carrer Lepant. Al costat de ponent d’aquesta illa i fent façana al carrer Baldrich col·loquem l’edificació de nova planta seguint les alineacions previstes en el POUM. A la resta d’illa, costat nord i de llevant, s’emplaça la reserva de sòl per a la construcció d’un Centre d’Educació Infantil i Primària. Aquest centre incorporarà una part de les edi cacions del Patrimoni Industrial amb façana a la carretera de Rubí. Als plànols d’ordenació i de manera indicativa hem fet una proposta de distribució de les diferents peces que integren el conjunt escolar. Un dels requeriments d’aquesta proposta és la construcció palafítica d’una part de l’escola tot conformant un porxo en contacte amb el pati de l’escola. Aquesta voluntat de disposar al llarg dels diferents recorreguts de visuals, ja sigui entre dos edificis ja sigui a través de porxos, és una constant d’aquest i d’altres plans de millora del sector.

bottom of page