top of page

PLA ESPECIAL DE L'EIX DE LA RIERA DE LES ARENES DE TERRASSA
 • Promotor: Ajuntament de Terrassa

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Ferran Pont i Montaner

 • Manuel Ruisánchez Capelastegui (Ruisanchez Arquitectes)

 • Planurbs, S.L.P.

 • Col·laboradors:

 • ESTEYCO (Enginyeria)

 • DOYMO (Estudi de Mobilitat)

 • Manuel Colominas Galobardes (Paisatgisme)

 • Aprovació inicial: Maig 2007

 • Superfície amb llera: 693.839 m2

 

L’eix de la Riera de Les Arenes o de l’Avinguda del Vallès es dibuixa com un gran tall de més de 100 metres d’amplada, que travessa de nord a sud la trama urbana de Terrassa. A causa del creixement experimentat per aquesta ciutat durant les darreres dècades, l’eix de la riera de les Arenes ha passat de tenir un caràcter de vora o límit, per quedar integrat i esdevenir un eix urbà dins la trama urbana de Terrassa.


El POUM de Terrassa, aprovat definitivament l’any 2003, marca un punt d’inflexió en el tractament urbanístic de l’Avinguda del Vallès. En el seu Programa d’Actuació, concreta una estratègia per transformar la riera de les Arenes en un veritable i més permeable eix urbà, que perdi la condició de barrera física per esdevenir un passeig cívic que faci de nexe d’unió entre els teixits urbans situats a llevant-ponent i nord-sud. Tenint present les determinacions del POUM, aquest Pla Especial aborda l’ordenació de l’eix de l’Avinguda del Vallès al seu pas per Terrassa, per tal fer d’ella un veritable passeig urbà. Les actuacions proposades per assolir aquest objectiu són les següents:


- Millorar les connexions entre els barris separats per la riera de les Arenes.

- De nir una secció funcional per al conjunt de la riera.

- Paci car el trànsit.

- Millorar les condicions de seguretat de la canalització de la riera.

- Millorar el paisatge de la llera i els seus marges - Soterrar les línies d’alta tensió.

- Fer dels marges de la riera un eix cívic i de passeig com a un extens boulevard.

bottom of page