top of page

PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ CAN ROCA II DE TERRASSA


  • Promotor: Junta de Compensació del Sector

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Ferran Pont i Montaner

  • Manuel Ruisánchez Capelastegui (Ruisánchez Arquitectes)

  • Inici Pla Parcial: Març 2001

  • Final d’Obra Urb: Maig 2005

  • Superfície Àmbit: 136.245 m2

  • Superfície Edificació: 115.808 m2

  • Núm. habitatges: 1.022 habitatges

 

El Pla Parcial de Can Roca II 2a fase és un nou sector de planejament de Terrassa que es va aprovar l’any 2001 i comprèn els terrenys de 13 Ha situats al nord de la ciutat i delimitats a nord per sòls no urbanitzables d’ús agrícola, a llevant el Polígon del Pla del Bon Aire; a sud els edificis de Can Roca I; i a ponent els habitatges de la cooperativa Sant Eloi i més recentment l’edificació de Can Roca II (1a fase).


El Pla ordena una nova àrea residencial amb capacitat per a 1060 nous habitatges En l’ordenació es dóna continuïtat als teixits urbans consolidats que envolten el sector. A Llevant l’edificació s’articula en aquest tram a l’entorn de l’eix del carrer Ancianitat, amb una volumetria asimètrica que es vol que s’entengui com a un nal del teixit del barri del Pla del Bonaire, un nal que en l’eix est / oest perd força i alçada ns a diluir-se en el parc. A ponent, l’edificació s disposa en blocs lineals conformant illes semitancades amb l’espai interior d’illa pensat per a ser privat d’ús comunitari.


El conjunt s’articula a l’entorn de dos grans eixos (Nord- Sud), un de tipus paisatgístic llegit com a Parc lineal que fa de lligam entre la plana –sòl no urbanitzable i la ciutat, i l’altre com a eix generador d’activitat comercial, coincidint amb la traça del tren. En la de nició del parc lineal hi ha la voluntat de que sigui entès com una entrada de “l’espai natural” a la trama urbana consolidada, i que s’integra en el sistema d’espais lliures de la ciutat seguint la seqüència d’espais lliures que iniciant-se a Can Jofresa (Vallparadís- Torrent de les Bruixes-Parc del Nord-Plaça Can Roca) creua la quasi totalita de la ciutat.


El projecte d’urbanització del Pla Parcial redactat l’any 2002, a més de projectar la vialitat sobre la qual se suporta l’edificació, va incorporar la urbanització del nou parc.


El parc ocupa una superfície de Ha i s’organitza a l’entorn de dues part. La primera es correspon amb la part que queda lliure d’edificació i s’obre cap a la plana situada a la part nord i amb vistes al massís de Sant Llorenç. El tractament del parc en aquesta part és amb vegetació de prat, un conjunt de camins van creuant el parc en el sentit llevant- ponent, aquests camins es van acompanyant de plantacions d’arbrat i arbustives que es dilueixen quan arriben al Parc. La segona part és la que està en contacte amb l’edificació, aquí el parc s’organitza a l’entorn d’unes terrasses pavimentades aptes per acollir diferents activitats, jocs infantils... En aquestes plataformes els arbres es planten seguint una disposició regular. Entre ambdues parts hi ha un desnivell d’aproximadament 1,5 metres que es va salvant amb uns murs de gabions i formigó entre els quals es disposen els camins i les rampes que travessen el Parc.

bottom of page