top of page

URBANITZACIÓ DEL PARC DE VALLPARADÍS I CAN JOFRESA | TERRASSA

  • Promotor: Ajuntament de Terrassa

  • Autors:

Francesc Bacardit i Segués

Ferran Pont i Montaner

Manuel Ruisánchez Capelastegui

Planurbs, SLP.

  • Col·laboradors:

TEC Engineering, S.A.

Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte tècnic - SiS).

  • Final d’obra: Març 2011

  • Superfície urbanització: 80.444 m2

  • Pressupost: 3.646.073€

 

El projecte d’obres d’urbanització s’emmarca dins de la cinquena fase del Parc de Vallparadís, que ha de donar continuïtat al parc fins a l’Avinguda de Santa Eulàlia, just al límit nord del barri de Can Jofresa.

Aquest últim tram del torrent del Vallparadís que s’ha de convertir en parc urbà, és de tot el conjunt del parc el que té menys elements puntuals significatius. Ara bé, aquesta part té uns valors que li donen personalitat pròpia i que no es troben en els trams superiors:

- Té tota una vessant resseguida per un vial de la trama urbana de Can Palet (carrer Morella) que li dóna una façana urbana contínua.

- Per orografia i topografia,és el tram de Vallparadís més permeable i accessible, tan des dels seus extrems, com al llarg de la vessant de ponent en la seva trobada amb el Barri del Segle XX.

- La configuració del propi torrent per la seva manca d’arbrats i accidents remarcables és, longitudinalment, unitària i amb la vessant de llevant pràcticament natural.

El projecte d’urbanització de Can Jofresa-Vallparadís de Terrassa és un projecte a través del qual es pretén dotar a aquest barri d’una gran zona verda, per al lleure i l’esbarjo. Aquest projecte també ha d’afavorir la connexió entre les dues zones del barri i aquestes amb la resta de la ciutat. Amb la urbanització d’aquest sector s’assoliran els següents objectius:

- Trencar amb el caràcter de fractura o discontinuïtat urbana i avançar en la conversió d’aquest tram del torrent de Vallparadís en un espai de trobada, capaç d’articular el barri de Can Jofresa que s’estén a banda i banda dels seus marges

- La recuperació, protecció i conservació activa dels valors ecològics, ambientals i paisatgístics del torrent de Vallparadís integrat dins la conca del riu Llobregat al seu pas per Terrassa

- La integració d’aquest tram del torrent de Vallparadís en el casc urbà de Terrassa, fent d’ell un espai d’esbarjo i de lleure a l’abast dels habitants del barri de Can Jofresa i del conjunt de barris de Terrassa

- Fer d’aquest sector una continuació del Parc de Vallparadís, que en el futur es pugui connectar alhora amb els àmbits d’espais lliures previstos pel POUM al voltant de la riera del Palau.

bottom of page