top of page

ESCOLA HEURA DEL VALLÈS.

c/Egara Heura del Vallès. Terrassa. Promotor: Escola Heura del Vallès

 • Promotor: Escola Heura del Vallès

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Ferran Pont i Montaner

 • BAMMP Arquitectes i Associats

 • Col·laboradors:

 • Josep Malgosa. BAMMP(Arquitecte Tècnic)

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • Emilio Pérez (Enginyeria Instal·lacions)

 • Final d'obra: 2003

 • Superfície: 2.271,75 m2

 • Pressupost: 1.059.323 euros

 

L’escola l’Heura del Vallès és una centre especialitzat en l’educació de nois i noies afectats d’una disminució psíquica i amb necessitats educatives especials, amb l’objectiu de formar persones que puguin viure de forma integrada dins la societat i aconseguir per a elles la seva plena inserció social i laboral en un entorn el més normalitzat possible.

El solar on es situa l’edifici és de forma rectangular amb unes mides 36 metres d’allargada per 18 metres d’amplada, amb una superfície de 683 m2.

En la disposició del programa funcional s’ha buscat racionalitzar al màxim el funcionament de l’edifici. Atenent a la complexitat de nombre de plantes i disposició de volums, s’ha establert l’ús independent i separat dels programes de cada secció, com a criteri bàsic de distribució. La totalitat del programa de la secció de Formació Laboral es desenvolupa entre la planta baixa i la planta soterrani. Les plantes primera i segona es dediquen íntegrament a la secció escolar. La planta baixa acull també l’administració i dues aules de la secció escolar. A l’última planta de l’edifici s’ha previst la ubicació del gimnàs amb una alçada lliure de 4,50 metres vinculat directament amb el pati que acull una petita pista poliesportiva.

El pati més gran de l’escola es situa en un lloc intermig entre les dues seccions amb la finalitat de facilitar-ne el seu ús. L’edifici disposa de dues escales adaptades que comuniquen la totalitat de les plantes.


Aquesta dualitat facilitat un ús independent per a cada una de les seccions i alhora garanteix l’acompliment dels requeriments d’evacuació de l’edifici per al cas d’emergència d’acord amb la normativa vigent.bottom of page