top of page

ESCOLA BRESSOL AL BARRI DE GRÀCIA

C/ Duran i Sors - C/Zurbano. Sabadell. Promotor: Ajuntament de Sabadell

 • Promotor: Ajuntament de Sabadell

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Ferran Pont i Montaner

 • Montserrat García i Carceller

 • BAMMP Arquitectes i Associats

 • Col·laboradors:

 • Marc Belda (Arquitecte Tècnic, Aj.Sabadell)

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • PGI GRUP (Enginyeria Instal·lacions)

 • DRACMA (Estudi arqueològic)

 • Xavier Delgado. BAMMP (Seguretat i Salut)

 • Final d'obra: 2008

 • Superfície: 1.189,50 m2

 • Pressupost: 1.147.996,32 €

 

Es tracta d’una nau construïda de 17,50m d’amplada i 37,60m de llargada de planta baixa, formada per la repetició d’una crugia de 3,35m d’amplada. El tipus està format per parets de càrrega a les façanes amb una estructura d’encavallades de fusta que salva tota la llum. Entre encavallades hi ha una estructura de bigues de fusta de secció que alhora suporten unes llates també de fusta que fan de suport de les teules. Cada tram té un sòl forat a façana, un a nord i l’altre a sud, amb arc apuntat. La coberta del conjunt és a dues aigües, amb teula àrab i les aigües de la coberta es conduïen a les basses soterrades situades als patis de les naus.

Això ha comportat limitar l’àmbit d’intervenció a només una part del solar qualificat d’equipament. En concret, dels 3.265 m2 del solar, l’escola bressol n’ocupa 2.213,70 m2 que es correspon amb el sòl que ocupa la nau més ampla, l’edifici de la Casa del Vapor, la xemeneia i l’espai lliure situat entre aquesta i els carrers Sant Pau i Duran i Sors. El límit de la part de la nau amb front al carrer Duran i Sors que s’incorpora dins el projecte, es fa amb coherència a les característiques de l’edificació i coincideix en el punt on la nau canvia la seva secció. Quedarà una part, pendent de rehabilitar que podrà acollir un altre equipament pel barri.

L’esquema funcional de l’escola s’organitza a l’entorn del pati interior que hi ha entre la casa del Vapor, la nau i la xemeneia. A la casa del Vapor hem ubicat les peces de servei i a la nau l’aulari. L’accés al recinte de l’escola es fa des del carrer de Sant Pau. Després, i mitjançant una rampa situada entre les edificacions veïnes i el pati interior de l’escola, s’accedeix a un àmbit exterior presidit per la xemeneia del Vapor i delimitat per la nau, la tanca de l’edificació veïna, la Casa del Vapor.

L’accés principal a l’edifici es realitza per la Casa del Vapor entre la nau i la xemeneia.

Aquest cos acull estances de servei: l’administració, el menjador / sala polivalent, la cuina i les sales de reunions i vestidors. Relacionat directament amb el vestíbul d’accés hi ha el despatx de direcció, la sala polivalent i l’espai cotxet, que és l’estança on s’emmagatzemen els cotxets dels nens i nenes.

Des del vestíbul s’accedeix a la nau on hem ubicat l’aulari.

Per acollir el programa de l’aulari i dormitori es conforma un nou volum edificat que es col·loca dins de la nau sense tocar les seves parets ni l’estructura portant de la coberta formada per encavallades de fusta. Aquest nou volum permet adequar millor els espais d’aularis a l’escala dels seus usuaris.


bottom of page