top of page

ESCOLA BRESSOL DE LA CASA GERMAIN

Àmbit Casa Germain. Terrassa. Promotor: Ajuntament de Terrassa. PAME

 • Promotor: Ajuntament de Terrassa. PAME

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Montserrat García i Carceller

 • BAMMP Arquitectes i Associats

 • Col·laboradors:

 • Josep Malgosa. BAMMP(Arquitecte Tècnic)

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • SISGRUP (Enginyeria Instal·lacions)

 • TERMASIS (Enginyeria Instal·lacions)

 • Xavier Delgado. BAMMP (Seguretat i Salut)

 • Final d'obra: 2007

 • Superfície: 967,50 m2

 • Pressupost: 1.057.050 €

 

A l’edifici s’accedeix per dos punts. L’entrada principal està col·locada en la plaça deprimida que s’ha format amb la urbanització que es contempla en el projecte de l’Àrea de Millora Urbana PM-VAL-011. Aquesta plaça queda connectada peatonalment amb el carrer Mas Adei, el carrer Sant Valentí i amb els vials del Parc de Vallparadís. L’accés per servei rodat es produeix des del carrer Mas Adei. En aquesta plaça s’hi troba una porxada. L’accés a l’escola està sota d’ella mentre que l’accés al pati, que també es troba en el mateix espai està a l’aire lliure. El segon accés és l’actual de l’edifici existent.

Des de la plaça abans anomenada, un espai destinat a entrada amb doble porta i cancell connecta l’exterior amb el corredor central. A la banda nord del pas central s’ubiquen: la cuina amb entrada directa des de l’esclusa d’accés al menjador, el dormitori, la direcció i la sala de reunions. A la banda sud del pas es despleguen dues ales d’aules amb tres unitats a cada una. Els dos aularis no estan situats en la mateixa posició, això produeix un trencament en planta de la part central del corredor, això s’aprofita per formar un distribuïdor que dóna sortida al pati i accés a l’escala que porta a la planta superior.

En l’edificació existent s’ubica en una sola planta la sala polivalent i l’aula de lactants així com les instal·lacions i el magatzem en altell. Aquesta planta a més de l’escala que connecta amb la resta de l’escola té, un accés propi de manera que pot tenir un ús independent de la resta de l’escola.

La coberta està formada per tres superfícies planes i enjardinades separades per lluernaris o cobertes lleugeres. El lluernari vertical dóna llum i ventilació a direcció, a la sala de reunions així com a cuina, menjador i dormitori. Aquestes tres últimes peces tenen il·luminació i ventilació pel costat nord en el que unes finestres verticals deixen veure el mur de mamposteria existent. Part de la coberta, s’ha revestit amb taulons de fusta tractada i s’utilitza com a espai exterior de la sala polivalent i de l’aula de lactants.

Els aularis estan orientats a sud i a través d’un porxo donen als patis de joc. Aquests tenen dos nivells, el més ampli està a rasant dels aularis i de la resta de l’escola i un segon pati més petit a una cota inferior a nivell del Parc del Vallparadís, connectats amb una escala.

Formalment l’escola es composa de dos parts: l’edifici existent, que amb la seva peculiar façana prendrà el protagonisme visual del conjunt.

bottom of page