top of page

PLA DE MILLORA URBANA I PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA CASA GERMAIN

Promotor: Mobiral / GDI BCN Global

  • Autors:

Francesc Bacardit i Segués

Jaume Armengol i Clotet

  • Col·laboradors:

Josep Malgosa i Morera (Arquitecte tècnic)

BIS Arquitectes (Estructura)

Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte tècnic - SiS)

  • Final d’obra: 2010

  • Superfície àmbit: 7.360,66 m2

  • Pressupost: 3.612.204 €

 

Els edificis del sector s’organitzen en tres grups. En tots ells l’ordenació i composició dels volums així com la distribució de les unitats s’ha fet seguint la volumetria i tipologia de la zona on s’emplacen amb un ritme de composició irregular i complexa i una mida i escala de gra petit. Les edificacions amb façana al carrer Sant Valentí que queden a llevant, tocant a la passera que travessa el Vallparadís, es reculen respecte l’alineació per ampliar el carrer. La seva disposició com petites torres alçades i nivells diferenciats donen un fons al paisatge del Parc en aquesta zona en concordança amb el nou vegetal que l’envolta. Per la seva orientació sud-nord els talls que entre els edificis es produeixen els fan perceptibles a la llum i a la vista. Amb aquest mecanisme de composició s’aconsegueix donar vibració al conjunt i alhora il·luminar aquest tram del carrer Sant Valentí que queda a nord. A la banda sud els habitatges disposen d’un espai comunitari no edificable sobre rasant que es connecta per la part baixa dels edificis amb el carrer Sant Valentí i amb el sistema d’Espais Lliures. Passos i porxos sota els edificis amplien aquest espai, part que conté els arbres més significatius de l’antic jardí de la Casa Germain.

A ponent de l’àmbit tocant a la parcel·lació del carrer Mas Adei es situa el segon grup d’edificis conformant una filera de peces alçades i alineacions variables que donen front a la peça gran de l’espai lliure. En aquest grup d’edificis els que toquen al carrer Sant Valentí s’alineen amb la façana existent per tal de completar l’illa de cases. Entre els edificis i les parcel·les existents es deixa un pati per a preservar la intimitat dels veïns.

El tercer grup d’habitatges es troba a sud de l’àmbit amb façana al carrer Mas Adei. En aquest punt s’obra un carrer que connecta amb l’espai lliure. L’edificació es disposa amb ordenació d’alineació de carrer sobre Mas Adei i el nou carrer amb petits canvis per afavorir els moviments.

bottom of page