top of page

PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA A L'ÀREA CENTRAL DEL VAPOR GRAN

C/Portal Nou-C/Baldrich-C/Sant Marià. Terrassa. Promotor: Inmob. Aterba-Inmob.La Clau

 • Promotor: Inmob. Aterba - Inmob. La Clau

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Jaume Armengol i Clotet

 • Joaquim Mompel i Frasno

 • Ferran Pont i Montaner

 • Col·laboradors:

 • Manuel de Solà-Morales

 • Pere Muntanya Josa

 • Estat: Aprovat definitivament

 • Superfície Àmbit: 39.368 m2

 • Sostre Edificable: 47.240 m2

 • Nombre Habitatges: 320

 • Pressupost: 4.779.295 €

 

VAPOR GRAN és l’espai ocupat per la major concentració d’edificacions industrials de la ciutat de Terrassa. Es troba situat a Sud del casc històric, a molt poca distància del seu centre, la Plaça Vella.

Per transformar un teixit industrial format per uns conjunts de naus molt atapeïts que donaven a carrers molt estrets, era necessari una operació global que dissenyés un nou sistema d’espais públics que obrissin aquesta part de la ciutat, tot mantenint el caràcter i tipologia de l’espai industrial.

L’ampliació del carrer Baldrich assegura la fluïdesa de la circulació rodada, l’accessibilitat als aparcaments i permet la peatonalització de la resta de l’espai.

L’ordenació s’estructura sobre un recorregut que travessa tot el sector de nord a sud, unint la Plaça Vella amb la Plaça Nova construïda a meitat de recorregut i aquesta amb la plaça del Segle XXI a l’extrem sud del quadrant central de la ciutat.

VAPOR GRAN és la transformació d’una activitat industrial destinada exclusivament a la producció tèxtil en una barreja complexa dels usos que fan la ciutat: residencia, comerç, oficines, hostaleria, restauració, oci i també indústria, a partir d’una reformulació urbanística. El Pla General de 1983 ja contemplava la transformació del Vapor Gran mitjançant la figura d’una Àrea de Millora Urbana. En els treballs preparatoris del POUM de 2003 s’amplià l’àmbit i es reformulen les premisses de transformació, mitjançant una Modificació Puntal del PG que porta a una nova figura urbanística l’Àrea Central de Millora Urbana que ha estat la prova pilot, per al posterior desenvolupament del POUM.

Vapor Gran és un procés que aglutina els esforços i coneixements de diversos actors: administració pública, promotors privats, gabinets d’arquitectura i enginyeries, bufets d’advocats, constructors d’obres, ... És un procés obert que segueix transformant aquesta part de la ciutat.

L’edificació i les activitats s’estructuren al voltant dels tres edificis industrials més importants del conjunt que s’han remodelat. La nova edificació de formes i tamany variables s’imbrinca amb els elements preexistents, mantenint l’espai industrial en especial la implantació originària. Els edificis es barregen i inclús colisionen entre ells, alhora que mitjançant un sistema de passos i porxades fan que l’espai públic quedi completament connectat i lligat amb les activitats. Aquest sistema dens i laberíntic de circulacions s’estendrà al llarg del recorregut nord-sud que amb els seus canvis de seccions i de topografia és molt dinàmic. La gran plaça, la Plaça Nova a sud recull tots els recorreguts i els estabilitza en un gran espai obert i buit que pot acollir manifestacions i actes de gran capacitat.

bottom of page