top of page

PLA DE MILLORA URBANA A L'AV. SANTA EULÀLIA.

Av. Santa Eulàlia, 95. Terrassa. Promotor: Junta de Compensació PM-SEU 95.

  • Promotor: Junta de Compensació PM-SEU 95​

  • Autors:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Ferran Pont i Montaner

  • Montserrat Garcia i Carceller

  • Ramon Ballber i Alegre (Ballber Associats)

  • Estat: Aprovació definitiva 2010

  • Superfície àmbit: 19.557 m2

  • Pressupost Urbanització: 1.821.694 euros

 

El sector clau PM-SEU095 és un sector de sòl urbà no consolidat situat en el barri del segle XX i que comprèn les parcel·les delimitades per l’avinguda de Santa Eulàlia al sud, pel carrer de Valls a ponent i pel carrer del Mestre Trias al nord. La superfície total del Pla de Millora és de 19.557 m2.

Amb el desenvolupament d’aquest Pla de Millora es volen assolir els següents objectius: ampliar la secció de l’avinguda de Santa Eulàlia, ordenar les activitats productives per tal de fer façana a l’avinguda de Santa Eulàlia i a la variant de la N-150, i finalment completar la trama viària del barri del Segle XX.

L’ordenació que proposa el Pla es basa en un sistema d’alineacions i rasants sobre el carrer, amb atenció especial en les cruïlles. L’ordenació es configura segons una doble estratègia: d’una banda, mitjançant l’obertura de les cruïlles formant petites places que evitin els xamfrans. I de l’altra, fent sobresortir l’edificació que travessa pel mig en sentit longitudinal (nord – sud de l’àmbit) i que en arribar a l’avinguda torna a girar cap a ponent creant la façana més llarga. D’aquesta manera, l’edificació significarà el conjunt i el farà visible des de diversos punts, en especial des de la variant de la N-150 que passa elevada per davant de l’àmbit.

En l’ordenació ampliem la secció del carrer de Llúria en el seu tram final. Aquest fet ens permet crear més espai de vialitat alhora que incrementar l’alçada de la seva edificació per igualar-se amb de l’avinguda de Santa Eulàlia.

bottom of page