top of page

URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT CAN ROCA II

  • Promotor: Junta de Compensació del Sector

  • Autors:

Francesc Bacardit i Segués

Ferran Pont i Montaner

Manuel Ruisánchez Capelastegui (Ruisánchez Arquitectes)

  • Col·laboradors:

SEPISA (Constructora)

Emili Honorato (Topografia)

  • Final d’obra: 2005

  • Superfície àmbit: 36.480 m2

  • Pressupost: 7.110.563 €

 

El parc ocupa una superfície de Ha i s’organitza a l’entorn de dues part. La primera es correspon amb la part que queda lliure d’edificació i s’obre cap a la plana situada a la part nord i amb vistes al massís de Sant Llorenç. El tractament del parc en aquesta part és amb vegetació de prat, un conjunt de camins van creuant el parc en el sentit llevant-ponent, aquests camins es van acompanyant de plantacions d’arbrat i arbustives que es dilueixen quan arriben al Parc. La segona part és la que està en contacte amb l’edificació, aquí el parc s’organitza a l’entorn d’unes terrasses pavimentades aptes per acollir diferents activitats, jocs infantils... En aquestes plataformes els arbres es planten seguint una disposició regular. Entre ambdues parts hi ha un desnivell d’aproximadament un metre i mig que es va salvant amb uns murs de gabions i formigó entre els quals es disposen els camins i les rampes que travessen el Parc.

Durant el període 2003 es va portar a terme el projecte d’urbanització.

Les obres d’urbanització del sector van finalitzar. Des de llavors s’estan portant a terme les obres d’edificació que a data d’avui es troben a un nivell de realització del 80%.

El sector on es desenvolupa el present projecte d’urbanització està situat al costat nord de la ciutat de Terrassa, entre el barri del Pla de Bonaire i els habitatges de la cooperativa de San Eloi, amb una superfície de 13,6 ha, i comprèn la urbanització, pel sistema de compensació, d’un sector de sol urbanitzable, limitat: al nord per l’avinguda de la Lacetània; a l’est amb el carrer de Berga; al sud amb l’avinguda de Béjar, un tram del carrer Somatent Castella i un tram del carrer Fàtima, seguint per una diagonal paral·lela al carrer Palautordera fins el carrer Sentmenat; a l’oest amb unitats d’actuació de sol urbà i amb l’àmbit del Pla Parcial de Can Roca II (1ª fase) (carrer Sentmenat, carrer Castellterçol fins al carrer Forja i la Ronda Ponent i per aquesta fins l’avinguda Lacetània).

La urbanització dóna resposta als requeriments plantejats pel planejament en el Pla Parcial.

bottom of page