top of page

EDIFICI PER A 25 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

C/ Terranova - Av. del Vallès. Sant Quirze del Vallès

 • Promotor: COMU Sant Quirze del Vallès

 • Autors:

 • Francesc Bacardit i Segués

 • Joaquim Mompel i Frasno

 • Col·laboradors:

 • BIS Arquitectes (Estructura)

 • Josep Malgosa i Morera (Arquitecte Tècnic)

 • Mateu Baylina i Torreano

 • Xavier Delgado i Ferrer (Arquitecte Tècnic - SiS)

 • Final d’Obra: Maig 2009

 • Superfície: 3.011 m2

 • Nom Habitatges: 24 habitatges

 

L’edifici acaba l’illa ja construïda envoltada pels carrers de Terranova, l’Avinguda d’Antoni Gaudi i el carrer de Pep Ventura, convertint-se en tot el seu tram de ponent. A més, l’edifici remata les edificacions del carrer de Terranova. Per tant, manté una alineació i una rasant superior constant que dóna continuïtat a la coronació dels edificis existents i resol les cantonades, de manera que l’espai públic dels carrers s’enllaci còmodament amb el nou parc.

L’edifici fa de frontissa entre dos espais lliures, el de l’interior d’illa, on donen els diferents patis i construccions de les edificacions abans esmentades, i el nou parc que anirà fins a l’Avinguda del Vallès. Per a poder fer la funció de frontissa entre espais lliures, l’edifici manté el mateix caràcter i importància en ambdues façanes, no pot tenir un front i un darrera quan es posa en contacte amb l’espai públic.

La façana longitudinal a ponent de l’edifici s’ha es converteix en un referent del gran espai obert que formaran el nou parc i l’espai d’equipaments de Can Tuset. L’escala domèstica de finestra i balcó d’un edifici d’habitatges no és l’apropiada en aquest cas, per tant, l’edifici es composa de manera que la seva escala formal sigui superior a l’habitual.

La impossibilitat de col·locar varis accessos amb nuclis verticals de circulació cada dos o quatre habitatges per planta per la dificultat d’accés per a persones amb mobilitat reduïda, a causa de l’orografia del solar i la dificultat per la forma del solar d’extendre l’aparcament sota tota la planta tipus de l’edifici i per tant de connectar-lo a tota ella, ens ha portat a resoldre l’edifici mitjançant corredors i passeres longitudinals alimentades per un ascensor i dues escales.

Els habitatges es disposen sobre les façanes de llevant i ponent amb totes les seves peces donant a elles excepte els banys. La tipologia d’habitatges està composta per 25 habitatges, un d’ells adaptat per minusvàlids. Tots els habitatges són visitables. Els habitatges que donen a ponent estan protegits solarment amb gelosies corredisses de lames separades lleugerament de les finestres que seran d’alumini amb vidre doble i portaran persianes A través dels corredors d’accés als habitatges i mitjançant un cel ras i un sistema de reixes es donarà ventilació creuada a tots els habitatges.

bottom of page