top of page

CASA JF

ES Migjorn Gran. Menorca

  • Promotor: JF

  • Autor:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Montserrat Garcia i Carceller

  • Final Obra: Abril 2009

  • Superfície: 152 m2

 

Es tracta de la reforma d’una antiga casa entre mitgeres del segle XVIII amb façana al carrer Major i amb el pati donant a la vall de S’Engolidor. L’antiga casa va patir una reforma al segle XX que la va desfigurar.

La casa original constava de planta baixa i sotacoberta (l’estudi). Era de murs de mamposteria basta de més d’un metre d’amplada en l’exterior i de parets i envans de marés a l’interior, estava coberta i forjada amb taulons de fusta entrebigats amb peces de marés i tenia el paviment de ceràmica de rajola mallorquina.

La reforma de 1950/60 va ampliar la planta tipus va construir una nova escala i va refer la façana reduint-li el gruix. També va canviar fusteries i va substituir el paviment ceràmic per un d’hidràulic.

La casa té un cos de planta baixa que sobresurt del principal en el que hi havia la cuina, un rebost i un lavabo que donava al pati. La forma de la planta no és regular amb desencaixos i desalineacions entre les seves parts.

La reforma ha consistit en mantenir el màxim de la casa original i racionalitzar l’última reforma i ampliació que es va fer. S’ha mantingut: l’esquema de dos cossos, els murs mestres i l’escala que és de bona factura, feta amb peces hidràuliques autoportants empotrades en la mitgera. S’han introduït dos banys, un a cada planta, s’han netejat els espais de subdivisions. S’ha unificat el cos exterior en un sol espai cuina-menjador. S’ha construït una llar de foc a la sala i s’ha fet una terrassa en pla planta primera.

Les obertures exteriors excepte en façana s’han ampliat i s’ha substituït per correderes de fusta d’un sol full que s’amaguen darrera el mur, el que permet obrir totalment la casa al pati, S’han eliminat totes les portes interiors batents i s’han substituït per correderes i cortines tant en els passos com en els armaris. Les superfícies de la casa s’han tractat tant a l’interior com a l’exterior amb calç a les parets i amb rajola ceràmica als terres.


bottom of page