top of page

EDIFICI PER A 62 HABITATGES AL BARRI DE LA MINA

C/ Mart - Passeig de la Mina. Sant Adrià del Besòs

  • Promotor: Consorci de La Mina INCASOL

  • Autor:

  • Francesc Bacardit i Segués

  • Ferran Pont i Montaner

  • Col·laboradors:

  • BIS Arquitectes (Estructura)

  • INTIGEA (Enginyeria)

  • Final d’obra: 2011

  • Superfície: 8.465 m2

  • Nombre d’habitatges: 62 habitatges

 

La parcel·la a edificar te forma regular, amb un pendent uniforme del 0.5 %, i es troba situada al mateix nivell dels carrers que li donen servei. Actualment està sense edi car i sense ús.


Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edi ci disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat.


El Bloc 1, destinat a HPO, es situa amb front al Passeig Central de la Mina, i consta de planta baixa, quatre plantes pis i una planta terminal per sobre la rasant del carrer.


El Bloc 2, destinat a HPO, amb front principal al C/ Peatonal C i fent cantonada amb el C/ Mart, consta de planta baixa, tres plantes pis i una planta terminal per sobre la rasant del carrer.


El Bloc 3, igualment destinat a HPO, amb front principal al C/ Mart, consta de planta baixa, tres plantes pis i una planta terminal per sobre la rasant del carrer.


Per últim, el Bloc 4, destinat a Habitatges de Renta Lliure, es situa amb front al Passeig Central de la Mina, i consta de planta baixa, 4 plantes pis i dues plantes terminals per sobre la rasant del carrer.


Sota rasant, el projecte consta d’una planta soterrani destinada a aparcament, uni cada amb la resta de blocs sota l’espai públic projectat i amb accés des de al C/ Mart.

A més a la planta baixa de cada bloc, es situen els accessos als habitatges de les plantes superiors i d’accés peatonal a l’aparcament..


S’ha optat per un sistema de façana ventilada amb un bon comportament des del punt de vista climàtic i impermeabilitzant, amb un manteniment mínim. El material d’acabat del tancament de façana serà principalment amb plaques de ciment i bres orgàniques.


Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic d’Edificació, que conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d’ecoe ciència en els edificis.

bottom of page